Afyon Zafer İzci Ocağı

İl-İlçe İzci Kurulu Seçimleri

İL VE İLÇE İZCİ KURULU SEÇİMLERİNDE UYULMASI GEREKEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ

 

İl Teşkilâtı

Madde 31- İl izci teşkilâtının koruyucu başkanı Validir.

 

İl İzci Teşkilâtının Organları

Madde 32- İl izci teşkilatının organları şuænlardır:
a) İl izci genel kurulu
b) İl izci kurulu
c) İl izci önderleri

 

İl İzci Genel Kurulunun Teşekkülü

Madde 33- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İl izci genel kurulu; vali, ilgili vali yardımcısı, millî eğitim müdürü, ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, il izci kurulu üyeleri, Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik etkinliklerinde görev alan 3 ya da 4 tahta işaretli eğitimci liderler, izci önderleri, tescilli ünitelerin liderleri, varsa ünite lider yardımcılarından oluşur.

İl Genel Kurulunun Toplanması

Madde 34- İl genel kurulu, il izci kurulunun önerisi ve valinin daveti üzerine iki yılda bir Kasım ayında mevcut üyelerle toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

İl İzci Genel Kurulunun Görevleri

Madde 35- İl izci genel kurulunun görevleri şunlardır:
a) İl izci kurulunu seçmek.
b) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında izciliğin her kademesinin gelişmesi ve yaygın­laştırılması için gerekli kararları almak.
c) İl İzci Genel Kurulu toplanınca kendi içinde bir divan başkanı ve iki kâtip üye seçmek.

İl İzci Kurulunun Teşekkülü

Madde 36- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İl izci kurulu; il izci genel kurulunca eği­timci liderler, eğitimci lider yardımcıları, tescilli ünite liderleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul üyeleri kendi aralarında ilk iş günü toplanarak görev bölümü yaparlar. İl izci kurulu üye seçimleri, seçimlerin nasıl yapılacağı, çalışmaları, plânlama­ları, yönetimi, denetimi ve geliştirilmesi ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

 

 

İl İzci Kurulunun Toplanması

Madde 37- İl izci kurulu, kurul başkanının daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan kurul üyelerinin, üyeliği düşer, yerine sırasıyla yedek üyelerden alınır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

İl İzci Kurulunun Görevleri

Madde 38- İl İzci Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İldeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının izcilik faaliyetlerini yerinde izlemek, gör­mek ve rehberlik etmek,
b) İzciliğin gelişmesi için gerekli önlemleri almak,
c) Ünite ve grupların tescil işlemlerini yapmak,
d) İl düzeyinde kamp, kurs, seminer, sosyal yardım ve çevre koruma ve düzenlemesi, spor ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek,
e) İzcilerin millî ve mahallî bayram ve günlere katılmalarını sağlamak,
f) Liderlik temel kursu ile obabaşı ve uzmanlık kursları açmak,
g) İkinci yıl sonun da faaliyetlerle ilgili ve malî raporu hazırlayıp, il izci genel kuruluna sunmak,
h) Bakanlıktan gelen emir ve direktifleri yerine getirmek,
ı) İzcilerin katılmasıyla çay, kermes, balo ve eğlenceler düzenlemek.


İl İzci Önderleri

Madde 39- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İl izci önderleri şunlardır:
a) Küçük izci önderi,
b) İzci önderi,
c) Ergin izci önderi.


İl İzci Önderlerinin Görevleri

Madde 40- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İl izci önderlerinin görevleri şunlardır;
a) Basamağındaki liderlere rehberlik etmek,
b) Basamağı ile ilgili merkez önderlerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,
c) Basamağındaki izciliğin gelişmesi için il izci kuruluna teklifte bulunmak,
d) Çeşitli nedenlerle izciliği bırakan izci liderlerini teşvik etmek, bunların izciliğe dönüşlerini sağlamak,
e) İl izci kurulu toplantılarına katılmak.


İlçe Teşkilâtı

Madde 41- İlçe İzci Teşkilatının koruyucu başkanı Kaymakamdır.

 

İlçe İzci Teşkilâtının Organları

Madde 42- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İlçe izci teşkilatı aşağıdaki
organlardan oluşur;
a) İlçe izci genel kurulu,
b) İlçe izci kurulu,
c) İlçe izci önderlikleri.

 

İlçe İzci Genel Kurulu

Madde 43- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İlçe izci genel kurulu; Kaymakam, belediye başkanı, ilçe millî eğitim müdürü, ilgili şube müdürü, ilçe izci kurulu üyeleri, tescilli ünitelerin liderleri varsa ünite lider yardımcıları ve Bakanlık örgün ve yaygın eğitim kurumları izcilik etkinliklerinde görev alan 3 ya da 4 tahta işaretli liderlerden oluşur.

 

İlçe İzci Genel Kurulu Toplantısı

Madde 44-İlçe izci kurulunun teklifi ve kaymakamın daveti üzerine iki yılda bir Ekim ayında toplanır. Kararlar oy çokluğu ile anılır.

 

İlçe Genel Kurulunun Görevleri

Madde 45- İlçe genel kurulunun görevleri şunlardır: ( Ek: 11.12.1998/23550 RG

a)İlçe izci genel kurulunu yönetmek üzere kendi içinden bir divan başkanı ve iki kâtip üye seçmek.
b) (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İlçe izci kurulunu seçmek.
c) (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İlçedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında izciliğin her kademesinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbir ve kararları almak.

 

İlçe İzci Kurulu
Madde 46- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İlçe izci kurulu, ilçe genel kurulu tarafından eğitimci liderler, eğitimci lider yardımcıları, tescilli ünite liderleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul üyeleri ilk iş günü toplanarak kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Yeterli sayıda izci ünitesi bulunmayan ve bu nedenle seçim yapamayan ilçelerde kaymakam ilçe millî eğitim müdürünün görüşünü alarak, bir izci liderini ilçe izci kurulu başkanı olarak görevlendirir. İlçe izci kurulunun seçimlerinin nasıl yapılacağı, plânlamaları, çalışmaları, yönetimi, denetimi ve geliştirilmesi ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

 

İlçe İzci Kurulunun Görevleri

Madde 47- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) İlçe izci kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir;
a) İlçe izci kurulunun yıllık faaliyet programını hazırlamak, uygulamak, il izci kuruluna bilgi vermek,
b) Tescilli ünitelerin ilçe faaliyet programına katılımlarını sağlamak,
c) Ünite sayısını artırıcı çalışmalar yapmak,
d) İki yıllık çalışma ve bütçe raporlarını Genel Kurula sunmak,
e) Ünite ve grupların tescillerini yapmak.

 

Disiplin İşlemleri

Madde 52- İzcilik çalışmalarında olumsuz davranışlarda bulunan lider ve yöneticiler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri, izciler hakkında ise bağlı bulundukları okulların disiplin yönetmeliği hükümleri gereği işlem yapılır.

 

İl ve İlçe Kurullarının Görevden Alınması  

Madde 53- (Değişik: 11.12.1998/23550 RG) Yapılan denetimler sonucu tutum ve davranışlarında mevzuata aykırılık tespit edilenlerle, emirlere uymamayı alışkanlık hâline getiren il ve ilçe izci kurulu başkan ve üyeleri mülkî amirlerce veya Bakanlıkça görevlerinden alınırlar.

 

Çalışma Yeri

Madde 54- İl ve ilçe izci kurullarına millî eğitim müdürlüklerince çalışma yeri verilir. Haberleşme, yazışma gibi hizmetler bağlı oldukları kurumca yürütülür.

 

Denetleme
Madde 55
- İl ve ilçe izci kurulları ve ünite çalışmaları millî eğitim müdürlüklerince denetlenir.

 

2008 YILI KASIM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLÇE VE İL İZCİ KURULU SEÇİMLERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN GENEL ESASLARA UYULACAKTIR.

İL İZCİ KURULU SEÇİMİ

 

 

İLÇE İZCİ KURULU SEÇİMİ

 

1- Türkiye genelinde ilçe izci kurulu seçimleri 15 KASIM 2008 Cumartesi günü saat 10.00 da yapılacaktır.

 

2-  İlçe izci kurulları: İlçe izci genel kurulunun seçim gün ve saatinde hazır bulunan üyeleri tarafından; 2007 veya 2008 yıllarında Bakanlık faaliyetlerinde görev almış olan 4 tahta işaretli Lider Eği­timcisi ve 3 tahta işaretli Lider Eğitimcisi Yardımcıları ile 2008-2009 eğitim – öğretim yılı için tescili yapılmış ünite liderleri arasından gizli oy açık tasnifle seçilen 3 (üç) asıl ve 3 ( üç) yedek üyeden oluşur.

 

3-  Mevcut ilçe izci kurulu üyelerinden 4 ve 3 tahta işaretli izci liderleri ile 2008-2009 eğitim – öğretim yılı için ünite tescili yapılmış ünite liderleri ilçe izci kurulu için aday olabilecek ve oy kullanabilecektir.

 

4-  Tescili yapılmış ünitelerin lider yardımcıları seçimlerde oy kullanacak ancak, ilçe izci kurulu için aday olamayacaktır.

 

5-  İlçe izci kurulu asıl üyeleri seçimi takip eden ilk iş günü kendi aralarında toplanarak       

 ( ilçe izci kurulu başkanı, sekreteri ve saymanı olarak ) görev bölümü yaparlar.

 

6-  İlçe izci kuruluna seçilen üyeler, il izci kuruluna seçilemezler.

 

7-  İlçe izci kurulu seçiminin yapılabilmesi için; ilçe izci genel kurulunun toplantıda hazır bulunan üyeleri arasında 2007 veya 2008 yıllarında Bakanlık faaliyetlerinde görev almış olan 4 tahta işaretli Lider Eği­timcisi ve 3 tahta işaretli Lider Eğitimcisi Yardımcıları ile 2008-2009 eğitim – öğretim yılı için tescili yapılmış ünite liderleri sayısı toplamının en az 4 ( dört) kişi olması gerekir. Bu sayının altında kalınması hâlinde ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve Kaymakamlık Onayı ile öncelikle tahta işaretli bir lider ilçe izci kurulu başkanı olarak görevlendirilir. Tahta işaretli liderin bulunmaması hâlinde basamak kursu görmüş bir izci lideri, bu durumda sağlanamazsa liderlik temel kursu görmüş bir lider ilçe izci kurulu başkanı olarak görevlendirilir.

 

8-  İlçe izci kurulu seçimlerine adayların liste veya çarşaf liste hâlinde katılmasına ilçe izci genel kurulunda karar verilir. Bu husus ilçe izci genel kurulu toplantı gündeminde bir madde olarak yer alınır.

 

9-  Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

10-  Seçimlerde en çok oy alan 3 kişi ilçe izci kurulu asıl üyeliğine, asıl üyelerden sonra en çok oy alan 3 kişi de yedek üyeliğine seçilmiş olur. Oyların eşitliğinde İzcilik kıdemi fazla olana öncelik verilir. Kıdemlerde eşit ise sonuç kura ile belirlenir.

 

11-  İlçeler ile metropol illerin merkez ilçelerinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için ünite tescili yapılmış izci liderleri yalnızca ünite çalıştırdıkları ilçede, ilçe izci kurulu üyeliği için aday olabilir ve oy kullanabilirler

 

12- Seçimde kullanılacak oy pusulaları (EK-2) ile pusulaların konduğu zarfların arka yüzü ilçe millî eğitim müdürlüğünün mührü ile mühürlenir.

 

13- Seçimlerde kapalı oy verme yeri ve sandık kullanılır.

 

14- Oy kullanan ilçe izci genel kurulu üyeleri listede isimlerinin karşısını imzalar.

 

15- Oyların sayım ve dökümü divan yönetimi tarafından veya divan yönetimince görevlendirilen üç kişilik sayım komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

 

16- İlçe izci kurulu seçim sonuçları ile ilgili EK-3 formu, seçim tarihinden itibaren 3 gün içinde ilçe millî eğitim müdürlüğünce doldurulup, onaylanarak, il millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. İl millî eğitim müdürlüğünce bu sonuçlar 7 gün içinde Bakanlığa ( Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına ) gönderilecektir.  

 

17- Seçimlerle ilgili tüm evraklar ilçe millî eğitim müdürlüğünde saklanır.

 

18- Seçimlerle ilgili her türlü tedbir ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından alınır.

 

 

İL İZCİ KURULU SEÇİMİ

 

1- Türkiye genelinde il izci kurulu seçimleri 16 KASIM 2008 Pazar günü saat 10.00 da yapılacaktır.

 

2-  İl izci kurulları: İl izci genel kurulunun seçim gün ve saatinde hazır bulunan üyeleri tarafından; 2007 veya 2008 yıllarında Bakanlık faaliyetlerinde görev almış olan 4 tahta işaretli Lider Eği­timcisi ve 3 tahta işaretli Lider Eğitimcisi Yardımcıları ile 2008-2009 eğitim – öğretim yılı için tescili yapılmış ünite liderleri arasından ( ünite lider yardımcıları hariç) gizli oy açık tasnifle seçilen 5 (beş) asıl ve 5 ( beş) yedek üyeden oluşur. Ünite lider yardımcıları oy kullanabilirler ancak, il izci kuruluna aday olamazlar.

 

3-  İl izci kurulu asıl üyeleri seçimi takip eden ilk iş günü kendi aralarında toplanarak       

 ( il izci kurulu başkanı, sekreteri, saymanı ve üyelikleri için ) görev bölümü yaparlar.

 

4-  İl izci kuruluna seçilenler, ilçe izci kuruluna seçilemezler.

 

5-  İl izci kurulu seçiminin yapılabilmesi için; il izci genel kurulu toplantısında hazır bulunan üyeleri arasında 2007 veya 2008 yıllarında Bakanlık faaliyetlerinde görev almış olan 4 tahta işaretli Lider Eği­timcisi ve 3 tahta işaretli Lider Eğitimcisi Yardımcıları ile 2008-2009 eğitim – öğretim yılı için tescili yapılmış ünite liderleri sayısı toplamının en az 10 kişi olması gerekir. Bu sayının altında kalınması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile öncelikle tahta işaretli bir lider il izci kurulu başkanı olarak görevlendirilir. Tahta işaretli liderin bulunmaması hâlinde basamak kursu görmüş bir izci lideri, bu durumda sağlanamazsa liderlik temel kursu görmüş bir lider il izci kurulu başkanı olarak görevlendirilir.

 

6-  İl izci kurulu seçimlerine adayların liste veya çarşaf liste hâlinde katılmasına il izci genel kurulunda karar verilir. Bu husus il izci genel kurulu toplantı gündeminde bir madde olarak yer alınır.

 

7-  Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

8-  Seçimlerde en çok oy alan 5 kişi il izci kurulu asıl üyeliğine, asıl üyelerden sonra en çok oy alan diğer 5 kişi de yedek üyeliğine seçilmiş olur. Oyların eşitliğinde izcilik kıdemi fazla olana öncelik verilir. Kıdem süreleri de eşit ise sonuç kura ile belirlenir.

 

9-  İl izci kurulu üyeliğine adaylık için; 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için ünite tescili yaptırmış ve il merkezi ile metropol illerin merkez ilçelerinde çalışıyor ve ikamet ediyor olmak şartı aranır. Ancak, Bakanlığın 2007 veya 2008 yıllarında görev verdiği 4 ve 3 tahta işaretli liderlerde ünite tescili şartı aranmaz.

 

10- Halen görev yapan il izci kurulu üyelerinden ünite tescili bulunmayanlar seçimlerde oy kullanabilirler ancak, il izci kurulu için aday olamazlar. İl izci kurulunda görevli 3 ve 4 tahta işaretli liderlerde il izci kuruluna adaylık için tescilli ünitesi bulunma şartı aranmaz.

 

11-  Seçimde kullanılacak oy pusulaları (EK-2)  ile zarfların arka yüzü il izci kurulu veya il millî eğitim müdürlüğünün mührü ile mühürlenir.

 

12-  Seçimlerde kapalı oy verme yeri ve sandık kullanılır.

 

13-  Oy kullanan il izci genel kurulu üyeleri listede isimlerinin karşısını imzalar.

 

14- Oyların sayım ve dökümü; divan yönetimi tarafından veya divan yönetimince görevlendirilen üç kişilik sayım komisyonu tarafından gerçekleştirilir.

 

15-  Seçim sonuçları ile ilgili EK-4 formu, seçim tarihinden itibaren 7 gün içinde doldurulup, il millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak, Bakanlığa ( Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına ) gönderilecektir.

 

16- Seçimlerle ilgili tüm evraklar il millî eğitim müdürlüğünde saklanır.

 

17-  Seçimlerle ilgili her türlü tedbir il millî eğitim müdürlüğü tarafından alınır.


 

İL VE İLÇE (KÜÇÜK İZCİ, İZCİ VE ERGİN İZCİ) ÖNDERLERİNİN SEÇİMİ

 

İLÇE ÖNDERLERİNİN SEÇİMİ

 

1-      İlçe önderlerinin seçimi:  İlçe izci kurularının seçimi takip eden görev paylaşım toplantısında, ilgili basamağın ( küçük izci, izci ve ergin izci) ilçede 2008-2009 eğitim –öğretim yılı için tescili yapılmış ünite liderleri arasından veya 2007 -2008 yıllarında Bakanlık faaliyetlerde görev almış 4 ve 3 tahta işaretli liderlerinden o ilçede ikamet edenleri arasından her basamak için 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek ilçe önderi olmak üzere seçilir.

 

2-      Her basamak ( küçük izci, izci ve ergin izci ) önderliği için 1 (bir) asıl, 1 (bir) yedek basamak önderi seçimi yapılır.

 

3-      İlçe basamak önderleri ilçe izci kurulunun toplantılarına katılır.

 

 

İL ÖNDERLERİNİN SEÇİMİ

 

1-      İl önderlerinin seçimi:  İl izci kurularınca ilgili basamağın ( küçük izci, izci ve ergin izci) ilde 2008-2009 eğitim –öğretim yılı için tescili yapılmış ünite liderleri arasından veya  2007 -2008 yıllarında Bakanlık faaliyetlerde  görev almış 4 ve 3 tahta işaretli liderlerinden o ilin belediye sınırları içinde ikamet edenleri arasından her basamak  için 1 (bir) asıl ve 1 (bir) yedek ilçe önderi olmak üzere seçilir.

 

2-      Her basamak ( küçük izci, izci ve ergin izci ) önderliği için 1 (bir) asıl, 1 (bir) yedek basamak önderi seçimi yapılır.

 

3-      İl basamak önderleri il izci kurulunun toplantılarına katılır.

 

 

İL VE İLÇE İZCİ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

(ÖRNEKTİR)

 

1-      İl/ilçe izci genel kurulu üyelerinin toplantı salonuna alınması,

2-      Açılış ve yoklama yapılması,

3-      Divan başkanı ile iki kâtip üyenin seçimi, ( açık oylama ile gerçekleştirilecektir.)

4-      Saygı duruşu ve istiklal marşı,

5-      Protokol ve izciliğin geliştirilmesine yönelik konuşmalar,

6-      İl/ilçe izci kurulunun dönem sonu faaliyet raporu ile malî bilançonun okunması.

7-      Raporla ilgili konuşmalar,

8-      İl/ilçe izci kurulun aklanması,

9-      İl/ilçe izci kurulu seçimlerinin liste veya çarşaf liste hâlinde yapılmasına karar alınması,

10-  İl/ilçe izci kurullarının seçimi,

11-  Dilek ve temenniler,

12-  Kapanış.

 

Bugün 5 ziyaretçi (54 klik) buradaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=